ÖZBEKİSTAN GÖNLÜMÜZDE TAHT KURDU
ÖZBEKİSTAN GÖNLÜMÜZDE TAHT KURDU

 

Hamd’in en güzeli ve Şükr’ün en samimisi, on sekiz bin âlemi yaratan, İnsan’ı başıboş bırakmayıp her daim Peygamberleri, Âlimleri ve Evliyaları ile doğru yolu gösteren, yeryüzünün imar ve inşasına, dininin ihya ve icrasına muktedir ve mükellef kılan Allah’a cc. mahsustur. Salat u Selam’ın en mükemmeli, ihsan-u ikramın en bereketlisi Sevgili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e, onun pir u pak olan Ailesine, seçilmiş önderler olan Ashabına ve kıyamete kadar hidayete tabi olan tüm Müslümanlar’a olsun..

 

ÖZBEKİSTAN GÖNLÜMÜZDE TAHT KURDU

 

Gıyaseddin Muhammed Özbek Han’ın, Emir Timur’un, Mirzo Ulugbey’in, Ebü'l-Hayr Han ve Muhammed Şeybani Hanlar’ın mirası, Sirderya’sı, Amuderya’sı, Surhanderya’sı, Karaderya’sı, Zerefşan’ı, Kaşkaderya’sı, Narin deryaları gibi bereketli akarsuların, Hisar Sıradağları, Köytendağ, Pamir-Alay, Talas Ala Dağları, Ayrıbaba Dağı ve Tanrı Dağları gibi ulu dağların, Sarıkamış’ı, Aydar’ı ve Aral’ıyla çarşaf çarşaf serilen göllerin, Semerkant, Buhara, Nevai, Fergana ve Taşkent ovaları gibi geniş ve mümbit ovların yurdu, yaklaşık 448.000 km²lik yüzölçümü, 12 Vilayeti, 1 özerk bölgesi, 38 milyonu bulan nüfusu, hergün artan gücü, büyüyen ekonomisi ve yükselen itibarıyla Maveraünnehir’in, Orta Asya’nın ve yedi bağımsız Türk devletinin parlayan yıldızı Bağımsız Özbekistan

 

Sen ki; Kırk-elli bin yıl öncesine dayanan tarihinle, ilim, bilim, irfan, sanat, kültür ve ticaret merkezi olan Semerkand, Buhara, Hiva, Taşkent, Tirmiz, Harezm, Fergana gibi kadim şehirlerinle ve kullanımı Tunç Çağı'na kadar uzanan ve Kâinattaki iki yoldan birisi olup topraklarında süzülen İpek Yolunla geçmişten geleceğe tüm tarihe şahitlik yapmış, medeniyetlere büyük katkılar sağlamış ve insanlık kültürüne önemli miraslar bırakmışsın.

 

Sen ki; İmam Ebû Hafs el-Kebir, İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, İmam Muhammed bin İsmail el Buhari, İmam Ebû Îsâ et-Tirmizi, Seyyid Emir Külâl, Muhammed Bahauddîn Şâh-ı Nakşibend el-Buharî, Necmuddîn i Kübra, Şakîk i Belhî, Kâdı Muhammed Zâhid, Ubeydullah ı Ahrar, Yâkub i Çerhî, Ali Râmitenî, Hâcegi Muhammed İmkenegî, Mahmûd i Encirfağnevî, Ârif i Rivgerî, Abdülhâlık ı Goncdüvanî, Alaeddin i Attâr, Derviş Muhammed, Muhammed Bâbâ es Semmâsî, Seyyid Ali Hemedânî, Nureddin Taşkendî, Zengi Atâ, Seyyid Atâ, Abdullatif el Câmi, Alaeddin i Harezmî, Ali bin Muhammed, Ârif i Dikgerânî, Baba Kemal Cundî, Bahaeddîn i Kışlakî, Emir Gilanî el-Vâşî, Hâce Evliya ı Kebir, Hâce Hasan Attâr,  Hâce İbrahim, Mübarek Buharî, Nizameddîn Hâmuş, Seyyid Emir Burhan, Seyyid Emir Hamza, Sûfî Allahyâr, Sâbit Ebul Meânî, Saidüddîn i Ferganî, Ebû Alî b. Sînâ, Ebü’r-Reyhân el-Bîrûnî, Alişer Nevai,lerin ve daha nice ilm u irfan ehli ulu şahsiyetler’in (Rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn) marifetiyle İslam medeniyetlerine, ilm-u irfanına yön vermiş ve tüm müslümanların gönül dünyasında taht kurmuşsun.

 

Toplum kültürüyle huzur ve refaha, Sanatıyla zevklere, tevazu ve misafirperverliği ile gönüllere hitab eden güzel ülke...

 

Köken, Tarih ve Din gibi kopmaz ve sarsılmaz bağlarla bağlı bulunduğumuz Özbek halkının ülkesi Özbekistan, bulundurduğu sayısız değer, eser, ziyaretgah, tarihi şahsiyetler ve sıkı dostlar yanında, asayiş kuvvetlerinin sağladığı huzur ve güven ortamı, müspet tutumları, halkının gönül zenginliği, konuk alma kültürü ve misafirperverliği ile her ziyaretimizde bizleri daha fazla büyülemekte ve gönlümüzdeki yerini daha da pekiştirmektedir…

 

 

Özbekistan ziyaretlerimiz:

Özbekistan’ı dört kez ziyaret etmekle müşerref olmuş, her ziyaretimizde ayrı güzelliklerle karşılaşmış, ayrı ayrı şaşırmış ve ayrı ayrı hayran kalmıştık. Bu güzel ülkemize veda ederek yurdumuz Türkiyemize döneceğimiz zaman, yapacağımız yeni ziyaretlerimizi düşleyerek üzüntüler içinde vedalaşmıştık..

 

Çok ziyaretler ve ziyafetler yapmış, her birerinden çokça feyizyab olup istifadeler etmiş ve mutlu ayrılmıştık. Burada konuyu çok uzatmamak adına bunların önemlilerinin çok az bir kısmından bahsetmekle yetineceğiz….

 

 

YAŞAYAN BAZI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER VE BAZI KURUMLARI ZİYARETLERİMİZ

 

Nurata’da nurlanmıştık; 16. asırda Buhara Emiri II. Abdullah'ın yaptırdığı Penc vakt Mescidi'nde ibadetlerimizi yapmış, ardından Tebe-i tabiin döneminde Nurata şehrine gelerek buralara İslam dinini yayan Şeyh Ebu'l Hasan en-Nûrî Hazretleri'nin kabri şerifini ziyaret ederek dualar yapmıştık.

 

Bu zatın kabr-i şerifi’nin altından temiz ve içilir su çıkmakta ve bu suda balıklar yaşamaktadır. Kabr-i şerif 100 yıl kadar evvel bir tamirat esnasında açıldığında bu zatın cesedinin Allah cc. tarafından korunmuş olduğu ve sapasağlam durduğu halk tarafından müşahede edilmiştir. Yine her 50 yılda bir bu zatın kabrinin altındaki su kaynağından bir nur’un çıktığı görülmekteymiş. Bu nurun en son 2004 yılında müşahede edildiği söylenmekte…

 

Aynı makamda bu büyük zatın torunu Özbekistan'ın Meşhur Âlimlerden Merhum Seyyid Nasreddin Hocaefendi’yi ziyaret etmiş ve mübarek dedelerinin yaptırmış olduğu mescidlerinde yatsı namazı eda etmiştik. Hocaefendi’yi İstanbul’da göz ameliyatı olduğu sırada da ziyaret etme bahtiyarlığını yaşamıştık. Ehl-i Beyt soyundan gelen bu mübarek zat, uzun yaşamı boyunca ilm-u irfan ile meşul olmuş ve 15 Nisan 2022 yılında vefat edene değin şerefli dedelerinin tebliğ ve irşad yolunu sürdürmüştür. Rabbimiz cc. kendilerine rahmet eylesin.

 

Özbekistan Müslümanları İdaresi Reisi ve Başmüftü Hazretleri (Diyanet İşleri Başkanı) Nuriddin Holiknazarov Hoca Efendi’yi makamında ziyaret etmekle şereflenmiş, selamlar ileterek meşveretler ve dualar yapmıştık.

 

Pir-i Türkistan Şeyh Ahmed Yesevi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri’nin torunlarından 105 yaşındaki Nakşî Şeyhi Pir Baba Abdülhamid Han Efendi Hazretlerini ziyaret etmiş, dua ve teveccühlerine mazhar olmuştuk.

 

Buhara şehri için "Buhara'yı Şerif" diyen 91 yaşında Sahib-i tertip İbrahim Hoca dedemizin ellerini öperek Ülkelerimiz için çok dualar almıştık

 

Buhara Medrese-i Aliye Kur'an-ı Kerim ve Tecvid bölümü başkanı Şeyh Ali Can Kari tarafımızdan ziyaret edilmiş, hasbihal ve dualar edilmişti…

 

Semerkand İpek Yolu Turizm Üniversitesi’ni ziyaret etmiş, Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri ile ilgili sunumlar ve tanıtımlar yapmıştık…

 

Özbekistan 24 kanalı ile bir röportaj gerçekleştirmiş, türkiyemizle ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmeler ve sunumlar yapmıştık..

 

Taşkent Eski Eserler Müzesini ziyaret etmiş, burada bulunan birçok eser yanında Hazreti Osman (Radiyallahu Anh) döneminde ceylan derisine yazılmış ve bu beldelere gönderilmiş olan bir Mushaf ı Şerif’i, diğer el yazması bazı Mushafları ve bazı dini eserleri görme fırsatını yakalamıştık.

 

Dillere destan Meşhur Registan Meydanı’nı temaşa etmiş ve destansı yapısına hayran kalmıştık..

 

Özbek halkının sevgi ve saygısına mazhar olan önemli bir lider ve tarihi bir şahsiyet olan Emir Timur’un kabrini temaşa etme fırsatını bulmuştuk..

 

 

HALK ZİYARETLERİ, ZİYAFETLER VE TOPLANTILAR

 

O tatlı günlerin, feyizli ve bereketli ziyaret ve toplantıların, bizlere kapılarını ve kalplerini açmış o cömert, müşfik ve misafirperver insanların hangi birini anlatalım.. Özbekistan’ın ziyaret ettiğimiz her bölgesinde ve her kasabasında ayrı ayrı izzet u ikramlarla karşılaşmış ve zaman probleminden dolayı birçok daveti geri çevirmek zorunda kalmıştık. Kimisinde sohbet ve ilim ziyafeti, Kiminde mide ziyafeti ve kimisinde hepsini birlikte yapmış, unutulmaz zamanlar ve duygular yaşamıştık..

 

 

ÖNEMLİ MEKÂNLARIN ZİYARETLERİ

 

Ziyaret ettiğimiz hangi mübarek ziyaretgâhı, hangi tarihi eserleri söyleyelim, huzuruna vardığımız devasa Şahsiyetlerin hangi birini sayalım ve hangisini anlatalım. Adım attığımız her karış yer ve gözümüzü çevirdiğimiz her bir taraf üzerinde ayrı bir eser ve bağrında tarihe iz bırakmış ve tesirleri günümüze değin artarak devam eden ayrı bir Alim, ayrı bir Arif, ayrı bir düşünür şahsiyet barındırıyor..

 

İşte size…. Danyal Aleyhisselâm’ın makamı! Fuyuz-ı İlahinin sağanak sağanak yağdığı buram buram Peygamber kokan makam.

 

İşte size…. Kainatın Efendisi Hazret i Peygamber Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellem Sahabe-i Kiramı Efendilerimizden Şah-ı Zinde Kusem ibn-i Abbas (Radıyallâhu Anhüma) Hazretleri’nin kabri şerifleri….

 

İşte size… Buhara'nın büyüklerinden  Muhammed bin Vâsi Hazretleri.. Tebe-i tabiîn’den pek çok tabiî’nin hizmetinde bulunmuş, Hasan Basrî Hazretleri’nin talebesi, Abdülvâhid bin Zeyd ve Mâlik bin Dinâr’ın arkadaşı riyâzat ehli, gözü yaşlı bir zahid âlim. Hasan Basrî ona “Zeynü’l-kurrâ’’ diye iltifat edermiş.

 

İşte size… Ehl-i sünnetin İmamı; İmam Maturidi Hazretleri’nin kabr-i şerifi..

 

İşte size… İmam ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'nin öğrencisi Buhara'nın 'İslam'ın Kubbesi' olmasını sağlayan ve hanefi mezhebini Maveraunnehre öğreten zatın, Ebu Hafs-ı Kebir (Rahimehullah) Hazretleri'nin kabri…

 

İşte size…  Hadisin İmamı, İmam Buhari Hazretleri’nin kabr-i şerifi...


İşte size bir diğer Hadis İmamı, Muhaddis Ahmed ed-Deylemi Hazretleri'nin kabr-i şerifi…

 

İşte size İrfan Ehlinin İmamı, asırlar sonrasındaki bizlerin dahi gönüllerine girerek, Allah cc. sevgisini nakşetmiş ve tasarrufatını hiç yitirmemiş büyük veli Şah-ı Nakşibendi Hazretleri’nin kabr-i şerifi..

 

İşte size..  Tarihi İpek Yolu'nun tüm kollarının kesiştiği, medreseleriyle, türbeleriyle, surlarıyla, minareleri ile zamanının gözdesi olmuş, görkemli medeniyetlere beşiklik etmiş, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş, Han'lar şehri Hiva..

 

 

ÖZBEKİSTAN HALKIMIZA HEDİYELERİMİZ

 

Müceddid Mahmut Efendi Vakfı; Buharayı Şerifte Şahı Nahşibend Hazretleri'mizin (Kaddesellâhu Sirrahu) kabrinin yanında bulunan Mescid'in halılarını yenileme şerefine nail olmuş ve değerli eşi Hacı Annemiz tarafından Merhum Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kaddesellâhu Sirrahu) adına Özbek kardeşlerimize sabah kahvaltısı ikram edilmişti.

 

Özbekistan’da bulunan Mir Arap Medresesi ve diğer eğitim kurumlarına gönderilmek üzere vakfımız tarafından hediye edilen bilgisayarlar, İstanbul’da Özbekistan Başkonsolosu Emir Said Beyefendi’ye teslim edilmiş ve değerli Başkonsolosumuz marifetiyle Özbek talebe kardeşlerimize hediyeler gönderebilmek fırsatını yakalamıştık.. Türkiyemiz de bizlere gösterdiği ilgi ve alakasından dolayı ve hayırlara vesile olduğu için Başkonsolos Emir Said Beyefendi’ye şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
1547
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER